close

Është mbyllur thirrja vjetore i Qendrës Kinematografike të Kosovës për mbështetje të projekteve filmike

Këtë vit të drejtën për të vazhduar konkursin për mbështetje të projekteve filmike e kanë fituar gjithsej 42 projekte filmike.

Nga këto projekte:

8 projekte kanë aplikuar në kategorinë e metrazhit të gjatë artistik;

8 projekte në kategorinë e bashkëprodhimeve minore për film të metrazhit të gjatë artistik

3 projekte në kategorinë e filmit të metrazhit të gjatë dokumentar

1 projekt në kategorinë për postproduksion të filmit të metrazhit të gjatë artistik 5 projekte në kategorinë e filmave të regjisorëve debutant

8 projekte në kategorinë e filmave të shkurtë artistik

1 projekt në kategorinë e filmave të shkurtë dokumentar

1 projekt në kategorinë e filmave të shkurtë të animuar dhe

7 projekte në kategorinë për zhvillim skenari për film të metrazhit të gjatë artistik, dokumentarë, dhe të animuar.

Pas mbylljes së konkursit është formuar komisioni i konkursit i cili verifikon secilin aplikacion se a i plotëson kriteret e përcaktuara me konkurs dhe aktet ligjore në fuqi.

Komisioni ka hartuar raporte të veçanta për secilin projekt dhe një raport gjithëpëfshirës të projekteve filmike të cilët nuk kanë plotësuar kushtet për të vazhduar konkurimin.

Me përfundimin e procesit të punës së komisionit të konkursit dhe atij financiar, është emëruar juria vlerësuese të cilët do të shqyrtojnë dhe vlerësojnë projektet.

Listën e plotë të aplikuesve që plotësojnë kushtet për të vazhduar konkursin mund ta gjeni në seksionin e njoftimeve zyrtare në linkun: https://qkk-rks.com/sq-al/njoftimet-zyrtare/

Partnerët tanë