Shtëpitë Filmike

Shtëpitë Filmike

1. N.SH. GEGNIA FILM
Pronar/Owner: Valon Jakupaj
e-mail:gegniafilms@hotmail.com

Gegnia Film është një kompani e pavarur për prodhimin e filmave duke krijuar dhe duke u zhvilluar që nga viti 2001.
Gegnia Film është rritur dhe është transformuar për tu bërë një kompani dinamike dhe kreative, e përkushtuar për të prodhuar filma të cilësisë së lartë, emocionalisht të ndërthurur dhe me stil.
Shtrirja e prodhimeve të mbuluara nga Gegnia Film janë filmat e metrazhit të gjatë, filma të shkurtër, filma vizatimorë, dokumentarë, video muzikore, reklama dhe filma të artit modern.
Gegnia Film punon ngushtë me disa kompani të filmit dhe ka zgjeruar rrjetin e saj me kompanitë e prodhimit të filmit në SHBA dhe Evropë, përfshirë këtu Shqipërinë, Greqinë, Britaninë e Madhe dhe Gjermaninë.
Gegnia Film përpiqet që të vazhdojë rrugëtimin e saj për t'u bërë një nga lojtarët më të rëndësishëm rajonal në zhvillimin dhe realizimin e filmave arstistik.

Gegnia Film is a well established independent film production company creating films since 2001.
Gegnia Film has grown and was transformed to become a dynamic and creative independent film company dedicated to making high-quality productions, emotionally engaging and stylish.
The scope of productions covered by Gegnia Film are feature films, short films, animation films, documentaries, music videos, adverts and art related films.
Gegnia Film works closely with many film related companies and it has expanded its network to connect with film production companies in USA and Europe, including Albania, Greece, UK, and Germany.
Gegnia Film strives to continue its journey to become the regional player in filmmaking and film production.

2. N.SH. NEW FILM
Pronar/Owner: Bekim Sele
e-mail:newfilm-ks@hotmail.com

3. N.SH. SHTEPIA MEDIALE SOKOLI
Pronar/Owner: Qemajl Sokoli
e-mail:q-sokoli@hotmail.com

Veprimtaria kinematografike e Shtëpisë Mediale “Sokoli” është:
1.- “Peripecitë e Lecit”, filmi i parë interpretues privat tek ne (1991).
2.- Organizimi i simpoziumit -“Shekulli i madh i filmit” (1997).
3.- “Buka”, filmi dokumentar (2009).
4.- “Mos ma mbytëni Lushtën!” filmi dokumentar (2010).
5.- Planifikimi i organizimit të simpoziumeve shkencore ndërkombëtare
‘Shekulli i filmit shqiptar”, etj.

The cinema event of Media House "Sokoli", as:

1. - "Leci vicissitudes", the first private performers in our (1991).
2. - The organization of the symposium - " Great century of film"
(1997).
3. - "Bread", a documentary film (2009).
4. - "Do not Kill Lushta" documentary film (2010).
5. - Planning the organization of international scientific symposium
    “Century Albanian film”, etc.

4. N.SH. CITY FILM
Pronar/Owner: Jeton Budima
e-mail:cityfilm@hotmail.com

5. N.SH. AJO PICTURES
Pronar/Owner: Ujkan Hysaj
e-mail:indo@ajopictures.com

6. N.SH. SHTEPIA FILMIKE ARKA FILM
Pronar/Owner: Ali Krasniqi
e-mail:arka-film@live.com

This film company was established on 28.11.2011 in Ferizaj from a group of young artists. Permanent leader is Ali Krasniqi. This company was established exclusively for film work and film projects, other scenic arts, cultural events and other activities.

The realized projects till now are:

"TV-Baki" - television project - December, 2011;
"Super Detective" - television project which is still under construction for expansion in several episodes. - December, 2011

Arka Film Home has his own work office in Ferizaj. Also it’s ready to start with new film and theater projects.

7. N.SH. SHORTCUT
Pronar/Owner: Fitim Shala
e-mail:mediashortcut@gmail.com
website : www.shortcut.com

8. N.SH. PRODUCTION ON-OFF
PronarOwner: Amir Vitija
e-mail:amirvitija@gmail.com

9. N.SH. N’ART
Pronar/Owner: Bujar Kabashi
e-mail:info@nartstudio.com

10. N.SH. VIKI MOVIE THEATRE PRODUCTION
Pronar/Owner: Violeta Kabashi
e-mail:vikimtp@gmail.com

11. N.SH. ILLYRIA FILM
Pronar/Owner: Astrit Alihajdaraj
e-mail:illyriafilm@gmx.net

12. N.SH. EUREKA FILM & PRODUCTION
Pronar/Owner: Burim Haliti
e-mail:eureka.film@yahoo.com

13. N.SH. BUKA
Pronar/Owner: Fatmir Spahiu
e-mail:fatmir.spahiu@gmail.com

14. N.P.SH. FRON MEDIA ARTS & PRODUCTION
Pronar/Owner: Ardita Jasharaj
e-mail:arditaj@hotmail.com

15. N.SH. NEW MILLENNIUM PRODUCTION
Pronar/Owner: Ahmet Krasniqi; Alban Shahiqi
e-mail:indo@newmilleniumproduction.com
website: www.newmilleniumproduction.com

16. N.SH. FRAME
Pronar/Owner: Gazmend Nela; Arben Shala
e-mail:gazinela@gmail.com

17. ENVINION SH.P.K.
Pronar/Owner: Kombëtar Ramadani; Çlirim Uskana (Ramadani); Labinot Pllana-(agj. I regj.)
e-mail:info@evinion.com
website: www.evinion.com

18. N.P.SH. DARDANIA FILM
Pronar/Owner: Kenan Gurgurovci
e-mail:dardaniafilm@hotmail.com

19. S.B. FILM KOSOVA
Pronar/Owner: Halil Budakova; Asllan Hasaj
e-mail:halilbudakova@hotmail.com

20. N.SH. MF GR MEDIA FILM PRODUCTIONS
Pronar/Pwner: Mumin Jashari
e-mail:muminjashari@hotmail.com

21. N.T.SH. INFINITY PRODUCTION
Pronar/Owner: Valon Bajgora
e-mail:vbajgora@gmail.com

22. N.SH. INDUSTRIEL
Pronar/Owner: Leopard Cana
e-mail:leopardcana@hotmail.com
wesite: www.industriel-ks.com

23. AS – FILM
Pronar/Owner: Agim Sopi; Nexhmi Mehmeti-(menaxher)
e-mail:asfilmcom@yahoo.com

Ndermarrja kinematografike AS Film Prodcution, është e regjistruar si kompani e pavarur private për prodhimin e filmit /1994/. Pronar i kompanisë është Agim Sopi.
AS Film Prodcution për vite të tëra pune ka prodhuar këta filma:
Kulla – tv film (1990), Të gjitha rrguët shpien në Golghotë - dokumentar (1994),
Përtej vdekjes - dokumentar (1999). Vjeshta e trëndafileve – tv film (2000),
Anatema – film artistik (2006), Agnus Dei – film artistik (2012).
AS Film Prodcution është kompania e vetme në Kosovë e cila posedon një çark të mbyllur teknologjik për prodhimin e filmit. (Kamera Arri 535B, Evolution 4S, Ndriqim Arri HMI rreth 50 KW, ndriqim të ngorhtë rreth 60 KW, Kino Flo gaffer kit DMX 2, Kino Flo Mini Flo Kit 2, Kran Panther, Shina , Dolly Elemac, etc.)

The Moving Pictures AS Film Production has been registered as a private independent company for making films. It is registered near The Tribunal Economy of Prishtina - 1994. The owner of the company is Agim Sopi.
AS Film Production from its many years work has made films:
The Tower(1990), All the roads goes towards Golgotha(1994), Beyond the death(1999), The Autumn of Roses(2000), Aanathema (2006), Agnus Dei (2012).
AS Film Production is the only film company in Kosova that possess the professional film equipment (Camera Arri 535B, Evolution 4S, Arri lights HMI about 50 KW, lights tungsten about 60 KW, Kino Flo gaffer kit DMX 2, Kino Flo Mini Flo Kit 2, Crane Panther, tracks, Dolly Elemac, etc.)

24. N.T.SH. CINE PRODUCTION
Pronar/Owner: Trim Musliu; Lulzim Guhelli
e-mail:cineproduction_ks@yahoo.com

25. N.SH. PLAY
Pronar/Owner: Venera Dobërçani
e-mail:denis@kone.tv
website: www.kone.tv

26. N.SH. OLIVE ENTERTAINEMENT
Pronar/Owner: Xhevat Tahiri
e-mail:olive.entertainment@gmail.com
website: www.oliverentertainment.net

27. N.T.P. JAM PRODUCTION
Pronar/Owner: Alban Makolli
e-mail:alban_makolli@hotmail.com

28. PIXELS SH.P.K.
Pronar/Owner: Gëzim Avdiu
e-mail:info@pixels-production.com
website: www.pixels-production.com

29. N.SH. STUDIO ARTISTIKE NEKRA
Pronar/Owner: Nexhat Krasniqi
e-mail:studionekra@yahoo.com

30. N.SH. LABIA FILM
Pronar/Owner: Shkumbin Kryeziu
e-mail:labiafilm@gmail.com

31. N.SH. DIGITAL DIMENSION
Pronar/Owner: Jeton Lakna
e-mail:jetonvfx@gmail.com

Digital Dimension ka një kapacitet të konsideruar që arrin ti plotësojë kushtet e nevojeshme për përfundimin e një projekti filmik në fushén e pre-produksionit, post-produksionit, editimit dhe finalizimit. Ne jemi të përqëndruar në prodhime me cilësi të lartë krijuese në efektet vizuale dhe CGI/3D animacione në industrin e filmit dhe reklamave . Ne ofrojmë VFX on set , CGI/3D, animacion, editim, kompozim . Pasi që jemi një kompani e re dhe e vetja që pertendon te perdor mocap system tani jemi duke ndërtuar assetet për projektet në vazhdim .

Stafi Digital Dimension është një kombinim i multitalentve shumë të aftë dhe të arsimuar e të specializuara në përodrimin e teknikes digjitale . Në Digital Dimension projekti juaj do të përfitojnë nga njohuritë tona kolektive, dizajnuesit dhe efektet vizuale të artistëve, kompozitorëve dhe producentiti, të gjithë punojnë së bashku për të ndarë përvojën tonë dhe fuqinë eksperimental, Në mënyrë që çdo gjë që bëjmë është bërë sa më mirë që është e mundur.

Digital Dimension has a capacity to consider that is able to meet the conditions necessary to complete a film project in pre-production, post-production, editing and finalization. We are focused on products with high quality creative visual effects and animations CGI/3D in film and advertising industry. We offer VFX on set, CGI/3D, animation, editing, composing. Once you are a new company and the ego that pretending to use mocap system are now built asset for ongoing projects.

Digital Dimension staff is a combination of multitalented highly skilled and educated and specialized in using of digital techniques. Digital Dimension in your project will benefit from our collective knowledge, designers and visual effects artists, composers and producer, all working together to share our experience and experimental power, so that everything we do is done as best as possible.

32. N.SH. PERRALLA
Pronar/Owner: Ariel Shaban
e-mail:arielshaban@gmail.com

33. N.SH.T. ANYMATE
Pronar/Owner: Besnik Kamberi; Leutrim Bajrami
e-mail:info@anymate.tv
website: www.anymate.tv

ANYMATE është një studio e specializuar në 3D animacion, VFX (efekte
vizuale) dhe video projekte siq janë reklamat televizive, filmat, dokumentarët, videoklipet muzikore etj, e cila udhëheqet nga një ekip i ri dhe shumë i motivuar me një dituri të thellë në fushën e Grafikave Kompjuterike.
ANYMATE ka vizion prodhimin e filmave të së ardhmës duke siguruar se çdo produkt i ANYMATE ruan dhe paraqet vlera artistike.
ANYMATE ka ofruar shërbime të një kualiteti të lartë në projekte vendore dhe nderkombëtare duke shfrytëzuar resurset profesionale, e sidomos ato njerëzore, ku secili antëtar i ekipit vjen me një eksperiencë mjaft të gjatë në këtë fushë.

ANYMATE is a studio specialized in 3D animation, VFX (visual effects) and video projects such as TV Ads, films, documentaries, music videos etc, which is governed by a young and highly motivated team with a deep knowledge in the field of computer graphics.
ANYMATE envisions producing future films while ensuring that each product of ANYMATE preserves and presents artistic values.
ANYMATE has been offering high quality services in local and international projects using professional resources, especially human ones, where each member of the team comes with a fairly long experience in the field.

34. N.SH. CAK CONSULTING
Pronar/Owner: Nuredin Ramadani
e-mail:cak_consulting@yahoo.com

35. N.SH. SHKUPI FILM
Pronar/Owner: Kastriot Abdyli
e-mail:kabdyli@hotmail.com

36. N.SH. H&H PRODUCTION
Pronar/Owner: Hazir Haziri
e-mail:hazirhaziri@hotmail.com

Shtëpia filmike H&H Production është e regjistruar së fundi në autoritetet shtetërore nga njerëz të profesionit, të cilët aktivitetet e tyre I kanë ushtruar me kompani tjera vendore dhe ndërkombëtare të kësaj fushe, me projekte të ndryshme nga produskioni kinematografik dhe si e tillë H&H permes kuadrove professional të cilët I disponon do të synojë me përpikmëri prodhimin, organizimin dhe menaxhimin e filmave vendorë dhe më gjërë.

Film company H & H Production is registered recently in the state authorities by the people of the profession, which have been working with their activities by local and abroad companies of this field, with various projects from cinematography Production and as such H & H Production through professional available staff will target with precision the production, organizing and managing of local films and beyond.

37. N.SH. PRO MEDIA
Pronar/Owner: Fidan Neziri
e-mail:promedia_ks@live.com
website: www.promedia-ks.org

38. N.SH. BEZE
Pronar/Owner: Blerta Zeqiri
e-mail:blertave@gmail.com

39. N.SH. B.CONSULT
Pronar/Owner: Nazlije Urcan
e-mail:bconsult@hotmail.com

40. N.SH. PRIME
Pronar/Owner: Avni Ahmetaj; Birol Urcan
e-mail:prime.kosova@gmail.com

41. CLOUD STUDIO SH.P.K.
Pronar/Owner: Fisnik Bullatovci
e-mail: fisnikbullatovci@gmail.com

42. N.P.SH. THE GROUP L.L.C.
Pronar/Owner: Blerim Gjoci
e-mail:info@thegroup-ks.com

43. PRISHTINA FILMS L.L.C.
Pronar/Owner: Blerim Gjoci
e-mail:gjoci@yahoo.com
website: www.thegroup-ks.com

44. N.SH. ORION
Pronar/Owner: Kushtrim Sheremeti
e-mail:ksheremeti@hotmail.com

E krijuar në vitin 2008 nga një grup artistësh të njohur dhe me eksperiencë të lartë në menaxhimin e kulturës, ORION është një nga kompanitë lidere të produksionit në Kosove. Disa nga prodhimet kryesore të ORION janë: Lagjja e re (Sit Com), Super GOGO (Serial për fëmijë), n’Darkë (Show televiziv). Përpos prodhimtarisë televizive, ORION ka prodhuar edhe filma dokumentarë, ndërsa është në fazën parapërgatitore për realizimin e produksionit të parë të filmit të gjatë - Ngasësi.

Founded on the year 2008 by a group of famous artists with high experience in cultural management, ORION is one of the leading production companies in Kosovo. Some of the main products of ORION are: New Neighborhood (Sit Com), Super GOGO (Serial for children), in Dinner (TV Show). Besides TV production’s, ORION produced documentaries, and is in the pre production phase of its first feature film production – The Driver.

45. N.SH. ISSTRA
Pronar/Owner: Shkumbin Istrefi
e-mail:isstra@isstra.com

46. N.SH. C M B
Pronar/Owner: Mentor Shala; Shkumbin Istrefi
e-mail:info@cmbonline.net

47. N.T.P. DIT E NAT LIBRA
Pronar/Owner: Genc Salihu; Baton Domi
e-mail:info@ditenat.com

48. G-ON FILM PRODUCTION SH.P.K.
Pronar/Owner: Agron Shala; Agron Krasniqi; Ornela Haxhiaj
e-mail:g-on2@live.com

49. N.SH. STARS PRODUCTIONS
Pronar/Owner: Enis Limani
e-mail:elimani@hotmail.com

50. N.SH. VECTOR ADVERTISING
Pronar/Owner: Shkumbin Sopjani
e-mail:info@vectorgroup-ks.com
website: www.vectorgroup-ks.com

51. N.T.SH. FLEKS
Pronar.Owner: Krenar Belegu
e-mail:fleks_pr@hotmail.com

52. ZANA’S PRODUCTION L.L.C.
Pronar/Owner: Syzane (Ramosaj) Mushkolaj; Luan Mulliqi-(Agj i regj.)
e-mail:suzana.mushkolaj@hotmail.com

53. SHTEPIA FILMIKE DHE TEATRORE FILM MISSION
Pronar/Owner: Jeton Ahmetaj
e-mail:jeton_50@hotmail.com

54. N.SH. CIRCLE PRODUCTION
Pronar/Owner: Besnik Krapi; Arzana Kraja
e-mail:circleproduction.ks@gmail.com

55. N.SH. 2B
Pronar/Owner: Bardhyl Bejtullahu; Fitim Bejtullahu
e-mail:info@2b-ks.com
website: www.2b-ks.com

2B është agjenci e specializuar në komunikimin integrues të marketingut që ofron mënyrat dhe teknikat efektive në zgjerimin e biznesit në Kosovë dhe rajon.

Misioni i agjencisë është që të zhvillojë zgjidhje unike dhe integruese për secilin klient përmes identifikimit të problemeve brenda entitetit dhe të hartojë strategji në pajtim me objektivat e caktuara.

Kompania jonë ka katër divizione qendrore që veprojnë brenda ombrellës së 2B të cilët janë: -- -Divizioni krijues,
-Divizioni i shtypit,
-Divizioni i konsulencës dhe
-Divizioni i planifikimit- blerjes mediale.

Ekipi ynë përbëhet nga ekspertët më të lartë të marketingut nga fusha të ndryshme, dhe misioni ynë është që të bëhemi agjenci lider në rajon në komunikimin integrues të marketingut. Njohuritë e mira që kemi për nevojat dhe mundësitë e klientëve na bëjnë shumë atraktivë në tregun e marketingut dhe publicitetit.

Ne jemi të përkushtuar që të ofrojmë shërbime të cilësisë së lartë për të ndihmuar bizneset që të tejkalojnë pengesat e tyre.

2B is a marketing agency specialized integrated communications agency providing effective
tools and technique in enhancing businesses in Kosovo and region.
The mission of the agency is to develop unique and integrative solutions for each client
through the identification of problems within the entity and drafting strategies in accordance
with the set objectives.
Our company has four main core divisions that operate within the umbrella of 2B, which are:
-Creative division
-Print division
-Consulting division
-Planning-media buying division
Our team consists of top marketing experts from different fields, and our mission is to
become the leading integrated marketing communications agency in the region.
The good understanding we have, for the client needs and possibilities makes us very
attractive in the marketing publicity market.
We are committed to offering high quality services in assisting businesses to overcome
their obstacles.

56. NAM CREATIVE SH.P.K.
Pronar/Owner: Mirsad Lushtaku
e-mail: mirsadlushtaku@hotmail.com

57. I MEDIKA GROUP SH.P.K.
Pronar/Owner: NQB “Asgesto” Sh.p.k.(Gegë Kryeziu dhe Astrit Kryeziu); Milot Cena; Vlora Kryeziu; Gegë Kryeziu-(kryet. Bordi) Astrit Kryeziu-(ant. Bordi)
e-mail:asgeto@asgeto.com

58. VIDEO PRODUKCION KOPERATIVA
Pronar/Owner: Arian Rexhepi
e-mail:info@koperativa.tv
website: www.koperativa.com

59. N.SH. MONO
Pronar/Owner: Jeton Rushiti; Selmon Beha
e-mail: jetony@gmail.com

60. ILIRIA FILM
Pronar/Owner: Luan Kryeziu
e-mail: iliria.film@yahoo.com

61. N.P.SH. VICTOR PRODUCTION
Pronar/Owner: Vlora Haziri
e-mail: info@victorproduction.net
website: www.victorproduction.net

62. N.SH. FLAARB-STUDIO
Pronar/Owner: Shefqet Gjocaj
e-mail:flaarb.studio@yahoo.com

63. N.P. ENTERMEDIA SH.P.K.
Pronar/Owner: Leutrim Blakaj; Granit Limani
e-mail:info@entermedia.org
website: www.entermedia.tv

Emri i Kompanisë: N.P. "Entermedia" Sh.p.k.
Viti i Themelimit: 2004
Shteti: Republika e Kosovës
Qyteti: Prishtinë
Shërbimet: Fushata reklamuese, Video Prodhime (reklama televizive, dokumentarë, video-klipe muzikore, filma të shkurtër), Efekte Vizuele, Dizajn Grafik, Branding, Zhvillim i web faqeve, animacione 2D dhe 3D, Blerje Mediale etj.
Arritjet: "Kosovo, the Young Europeans", "Kosovo Business and Tourism Commercials - CNN/Turner", "SEAD-USAID", "East Region of Tourism - European Commission", "USAID-NCSC"etc.
Klientët: TEB, BKT, KEP, NLB, RAIFFEISEN BANK, Ministry of Trade and Industry, NCSC(USAID), KAEF, UNICEF, YMCA, SEAD (USAID), American Council, European Commission Liaison Office, Care International, Air Prishtina etc

Company name: N.P. "Entermedia" Sh.p.k.
Year Established: 2004
Country: Republic of Kosova
City: Prishtinë
Services: Advertising campaigns, Video production (TV ads, documentaries, music videos, short movies), Visual Effects, Graphic Design, Branding, Web development, 2D and 3D animations, Media buying, Photography etc.
Milestone Projects: "Kosovo, the Young Europeans", "Kosovo Business and Tourism Commercials - CNN/Turner", "SEAD-USAID", "East Region of Tourism - European Commission", "USAID-NCSC"etc.
Clients: TEB, BKT, KEP, NLB, RAIFFEISEN BANK, Ministry of Trade and Industry, NCSC(USAID), KAEF, UNICEF, YMCA, SEAD (USAID), American Council, European Commission Liaison Office, Care International, Air Prishtina etc.

64. N.SH. PUNETORIA FILMIKE
Pronar/Owner: Jeton Jagxhiu; Veton Nurokollari; Urim Lekaj
e-mail:jetonj@yahoo.com

65. N.SH. BUTTERFLY
Pronar/Owner: Faton Hasimja; Orhan Kerkezi
e-mail:info@butterfly-rks.com

 

66. N.P.SH” Flex Film Production”
Pronar/Owner: Burim Berisha
e-mail:burimberisha@rtklive.com
Uebfaqja: www.trembelat.com

 

67. N.SH.T. “ZEBRA Marketing Agency”
Pronar/Owner: Besnik Kamberi
e-mail:besnik@zebra-ks.com,info@zebra-ks.com
Uebfaqja: www.zebra-ks.com

 

68. D.SH. “DA’Art-Picture”
Pronar/Owner: Bujar Berisha
e-mail: b.s.berisha@gmail.com,dart@daart.biz

 

69. N.SH. “GERMIA FILMS”
Pronar/Owner: Dritëro Mehmetaj
e-mail:driteroi@gmail.com, info@germiafilms.com

 

70. N.SH. “Maximus”
Pronar/Owner: Blerdi Malushi

e-mail: blerdim@gmail.com

 

71. N.P.SH. “Thumps UP”
Pronar/Owner: Ismet Sijarina
e-mail: ismetsijarina@gmail.com,ismet@thumbzup-ks.com,info@thumbzup-ks.com
Uebfaqja: www.thumbzup-ks.com

 

72. N.SH.” STUDIO NEUBERG”
Pronar/Owner: Arben Llapashtica
e-mail:arben.llapashtica@gmail.com,studio.neuberg@gmail.com
Uebfaqja: www.studio-neuberg.com

 

73. N.SH.” ERA FILM KOSOVE”
Pronar/Owner: Sabina Kodra
e-mail: sabinakodra@gmail.com

 

74. N.SH. “ART FILM”
Pronar/Owner: Latif Zariqi
e-mail: latifzariqi@hotmail.com

 

75. SH.P.K “Trembelat”
Pronar/Owner: Yll Rugova,Visar Arifaj
e-mail:yll.rugova@trembelat.com,visar.arifaj@trembelat.com,info@trembelat.com
Uebfaqja: www.trembelat.com

 

76. N.SH. “Fish-Eye”
Pronar/Owner: Adhurim Kida
e-mail:adhurim.kida@yahoo.com

 

77. “PULLA” Sh.p.k.
Pronar/Owner: Jetmir Grezda
e-mail:jetmir@pulla.tv
Uebfaqja: www.pulla.tv

 

78. N.SH.”Creative Studio”
Pronar/Owner: Abdulla Zogaj
e-mail :a_zo_gaj@hotmail.com

 

79. N.SH. SHTEPIA FILMIKE “DRENI”
Pronar/Owner: Faik Gashi
e-mail: shf_dreni@hotmail.com

 

80. N.SH.” PINKMOON”
Pronar/Owner: Berat Hasani
e-mail:berat@pinkmoonstudios.com,info@pinkmoonstudios.com
Uebfaqja: www.pinkmoonstudios.com

 

81. N.SH. “Industria Film”
Pronar/Owner: Artan Korenica
e-mail: industriafilm@gmail.com

 

82. “ShqipFilm” L.L.C
Pronar/Owner: Valmire Hyseni
email: valmira.hyseni@gmail.com

 

83. N.P.T “Arel”
Pronar/Owner: Luan Kantarxhiu
email: lkantarxhiu@gmail.com

 

84. N.F. “Crossing Bridges Productions”
Pronar/Owner: Casey Cooper Johnson,Antoneta Kastrati,Sevdije Kastrati
email: cooperjohnson@yahoo.com,crossingbridges@gmail.com,netta_kas@yahoo.com,sevdijekastrati@gmail.com

 

85. “In My Country Productions” SH.p.k.
Pronar/Owner: Ekrem Rrahmani
email: eki2@hotmail.com,imcp.inmycountry@gmail.com
Uebfaqja: http://imcp.co.uk/

 

86. N.SH. “Emergency Media”
Pronar/Owner: Shkelzen Sylejmani
e-mail:Shkelzen-sylejmani@hotmail.com
Uebfaqja: www.media-emergency.com

 

87. N.SH. “Plisi Film”
Pronar/Owner: Mentor Spahiu
email: mentor-ar@hotmail.com , izet.morina@live.com

 

88. N.SH. “Nic Pic Studio”
Pronar/Owner: Fisnik Muji
email: mujifisnik@gmail.com

 

89. N.SH. “Produksioni 1244”
Pronar/Owner: Edon Rizvanolli
email: edonrizvanolli@gmail.com

 

90. N.SH. “DERA FILM”
Pronar/Owner: Latif Hasolli
email: latifhasolli@gmail.com

 

91. N.SH. “Stone Production”
Pronar/Owner: Bekim Guri
email: artbeki@hotmail.com

 

92. N.SH. “3V”
Pronar/Owner: Gazmend Bajri,Arben Myftari
Email:gbajri@yahoo.com,office@3vstudio.com,3eni@3eni.com
Uebfaqja: www.3vstudio.com

 

93. N.SH.P “A&G Production”
Pronar/Owner: Genc Berisha
Email:genc@agpro.tv
Uebfaqja: www.agpro.tv

 

84. N.SH “ MEDUSA PICTURES”
Pronar/Owner: Rina Kllokoqi,Fjolla Kllokoqi,Dukagjin Podrimaj
Email: kllokoqirina@gmail.com,fjolla15@hotmail.com,dukagjinp@gmail.com

 

95. N.SH “ Art-4 Production”
Pronar/Owner: Jahja Shehu
Email:jahja_shehu@yahoo.com

 

96. N.SH “ ALBA FILM HOUSE ”
Pronar/Owner: Rizvan Rexhaj
Email: Rexhaj@gmail.com,rizvanrexhaj@albafilmhouse.com
Uebfaqja: www.albafilmhouse.com

 

97. N.SH “ HERA PRODUCTION ”
Pronar/Owner: Burbuqe Berisha
Email:burbuqe30@hotmail.com, burbuqe_berisha@yahoo.com

 

98. N.T.SH “ PORTA-1 ”
Pronar/Owner: Rron Kryeziu
Email: portaproduction1@gmail.com, rronkryeziu@gmail.com

 

99. “INIT” Sh.p.k.
Pronar/Owner: Alush Gashi,Albian Gagica
Email: info@init.tv,alush@init.tv,gagica@init.tv
Uebfaqja: www.init.tv

100. Radio Televizioni “Besa”
Pronar/Owner: Mamer Fusha
Tel: +37744/ 15 00 49, 029/222 232
Email: rtvbesa@hotmail.com

 


101. N.SH. ‘Arena ”
Pronar/Owner: Sunaj Raça
Email: sunajraca@hotmail.com

 

102.“Eagle Eye Films Kosova” L.L.C
Pronar/Owner: James Oliver Donoughue,Arineta Mula (Agjente e regjistruar)
Email: arineta@chelseapoint.net , jamiedonoughue@gmail.com

 

103 N.SH. “ UNA”
Pronar/Owner: Arlinda Morina
Email: liki_act@hotmail.com

 

104. N.SH. “ Bleri Production ”
Pronar/Owner: Blerim Gjinovci
Email: blerimgjinovci@gmail.com

 

105. N.P.SH. “ B N’Kantror ”
Pronar/Owner: Burim Baftiu
Email: burimbaftiu@hotmail.com

 

 

106. N.P.SH. “ IKONE – STUDIO ”
Pronar/Owner: Valon Bajgora,Yll Uka ( Agjent i regjistruar)
Email: valon@ikone-studio.tv, yll@ikone-studio.tv
Webfaqe: www.ikone-studio.tv

 

 

 

107. N.SH. “ Filmtory 2656 ”
Pronar/Owner: Ilirjan Himaj
Email: i.himaj@gmail.com


108. N.SH. “ DAT FILM ”
Pronar/Owner: Agron Shala
Email: agronshala6@live.com , datfilm@gmail.com


109. N.T. “ Golden Point ”
Pronar/Owner: Imer Veliu
Email: imerveliu@gmail.com , goldeninfopoint@gmail.com


110. N.SH. “ Boomerang ”
Pronar/Owner: Ekrem Sopi
Email: ha007ha@hotmail.com `

 

111. N.I. “ Adrian Morina ”
Pronar/Owner: Adrian Morina
Email: morina.adrian@gmail.com

 

112. N.SH. “ SFX-VISUALS ”
Pronar/Owner: Bleron Krivanjeva
Email: krivanjeva@gmail.com
Webfaqe: www.sfxvisuals.com

 

 

113. N.P. “ DZG ”
Pronar/Owner: Albert Heta,Vala Osmani ( Agjente e regjistruar)
Email: info@dzgonline.com,
Webfaqe: www.dzgonline.com


114. N.SH. “ EL MEDIA ”
Pronar/Owner: Anton Nrecaj
Email: a_ndreca@yahoo.com


115. N.SH. “ LAND MEDIA ”
Pronar/Owner: Durim Kryeziu
Email: durimkryeziu@hotmail.com


116. “MB Office” SH.P.K
Pronar/Owner: Mathieu Jouffre,Besa Luci ( Agjente e regjistruar)
Email: besaluci@gmail.com , mathieujouffre@gmail.com


117.N.SH “B2 – PR&MEDIA SOLUTIONS”
Pronar/Owner: Vjosa Berisha,Blerina Istrefi Kastrati
Email: vjosa@b2agency.com,blerina@2bagency.com
Webfaqe: www.b2agency.com


118.N.T.P. “KAMRA PRODUCTION”
Pronar/Owner: Sherif Kalisi
Email: kamraproduction@yahoo.com , sherifkalisi@yahoo.com

 

 

119. “KOSOVA ARTS PRODUCTION” SH.P.K.
Pronar/Owner: Mentor Berisha,Fatmir Gjevukaj,Isa Kurtishaj
Email: kapkosova@gmail.com , mentorbe@gmail.com ; fgjevukaj@yahoo.com ; isakurtishaj@rtklive.com ;
Webfaqe: www.fatmiri.com


120.N.T.SH. “ONUFRI ART”
Pronar/Owner: Onufër Avdiu
Email: onufriart@yahoo.com


121 .” GRAND MEDIA ENTERTAINMENT “ SH.P.K.
Pronar/Owner: Enis Ujkani
Email: enisujkani@hotmail.com
Webfaqe: www.gm-e.tv


122. N.P.T.”PANDORA FILM”
Pronar/Owner: Fahri Avdijaj
Email: pandora.film@yahoo.com ; fahriavdijaj@gmail.com ;


123. “ Asha “ SH.P.K.
Pronar/Owner: Shpend Zogjani,Alban Zogjani,Arber Zogjani
Email: info@ashagraphics.com ; shpend@ashagraphics.com ; albanz@ashagraphics.com ; arber@ashagraphics.com
Webfaqe : www.ashagraphics.com


124. N.SH. " ARCHFM "
Pronar/Owner: Rron Ismajli
Email: rron.ismajli@gmail.com


125. D.P.SH. " SK PICTURES "
Pronar/Owner: Samir Karahoda
Email: mail@samirkarahoda.net
Webfaqe: www.samirkarahoda.net


126. N.T.Sh. " A – Mol Studio "
Pronar/Owner: Rrahman Fetahu
Email: studioamol@hotmail.com


127. N.SH. " BALKAN BRIDGES"
Pronar/Owner: Bujar Murseli
Email: murselibujar@gmail.com


128. N.SH. Shtëpia filmike " Dora"
Pronar/Owner: Getoarbë Mulliqi
Email: getamulliqi@hotmail.co.uk


129. N.P.SH. "URA MEDIA"
Pronar/Owner: Artan Geca
Email: ageca7@gmail.com